Portfolio: Agriculture: 160424-0213-Yellow-Check-Strip_-Elkton_-KY-2016

Yellow Check Strip, Elkton, KY 2016 (160424-0213)

Yellow Check Strip, Elkton, KY 2016 (160424-0213)