Portfolio: Energy + Waste: 140826-0585

Dynamite Holes, Mountain Iron, Minnesota 2014 (140826-0585)

Dynamite Holes, Mountain Iron, Minnesota 2014 (140826-0585)