Portfolio: Energy + Waste: 140915-0286

Oil Skimming, Syncrude Mildred Lake, Alberta, Canada 2014 (140915-0286)

Oil Skimming, Syncrude Mildred Lake, Alberta, Canada 2014 (140915-0286)